بایگانی

بایگانی فوریه

Linked Server بین SQL Server 2008 R2 and SQL Server 2000

برای برقراری ارتباط بین  SQL سرور۲۰۰۰ و SQL سرور ۲۰۰۸ ۶۴ بیتی ،درزمان استفاده از Linked Server در صورتی که با خطای زیر مواجه شدید:

OLE DB provider “SQLNCLI10″ for linked server “XXXXXX” returned message “The stored procedure required to complete this operation could not be found on the server. Please contact your system administrator.”

در DataBase  ، Master بر روی SQL سرور۲۰۰۰  ،StoredProcedures  زیر را اجرا نمایید:

نوشته شده توسط خانم مهندس پریسا مینوکده

 

Categories: MSSQL Server Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.