بایگانی

بایگانی ژانویه

ز دست دیده و دل هردو فریاد

ز دست دیده و دل هردو فریاد

که هرچه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

 

بابا طاهر

Categories: شعر Tags:

در خواب من بیا

- در خواب من بیا -

 

به من نگاه کن،

مرا صدا بزن،

عاشقم باش،

خواهش می کنم

 

در خواب من بیا،

زیبا و سرفراز،

با قامتی بلند،

خواهش می کنم

 

1379-1-1

تهران

جلیل فعال خواه

Categories: شعر Tags:

کوچه خاطرات

کوچه خاطرات سلماس

کوچه خاطرات سلماس

 

- کوچه خاطرات -

 

با قامتی بلند

چادر به سر سپید

حکاکی بهار

گلبوته های سیب

 

در هرم آفتاب

مرداد ماه داغ

زان کوچه شباب

در عصر خاطره

ساعت دو بود یا که سه

جلوه نمودی و

زان کوچه رد شدی

 

آهنگی از رباب

پیچیده در فضا

ایمان من ز پور

آکنده در دلم

علمی کز آن

من در تحیرم

 

آیا شود که باز

بینم تو را در آن

عصر خوش

مرداد ماه داغ؟

آیا شود که تو

یکبار دیگری

زان کوچه بگذری؟

 

جلیل فعال خواه

تهران آبانماه ۱۳۸۶

Categories: شعر Tags:
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.