بایگانی

بایگانی فوریه

رفع خطای عدم اجرای agent در رپلیکیشن

Unable to start execution of step 1 (reason: Error authenticating proxy [Domain\Account] system error: Logon failure: unknown user name or bad password.). The step failed

گاهی اوقات اجرای رپلیکیشن بین دو Sql Server بخاطر خطای Sql server Agent متوقف می شود. اگر خطای فوق را در مانیتور رپلیکیشن مشاهده کردید بطریق زیر می توانید رفع خطا کنید

  • Run Sql server management studio
  • open replication
  • right click on your publication
  • select properties
  • select Agent security
  • set or change your desired account and password

 

Categories: MSSQL Server Tags:

زمستان است

زمستان است

تهران بلوار مدیریت

زمستان ۱۳۹۲

دوربین موبایل

Categories: عکاسی Tags:

یکی از مناطق الموت قزوین

 

یکی از دهات قزوین واقع در منطقه الموت

سال ۱۳۹۲

دوربین موبایل

Categories: عکاسی Tags:

نگاه

نگاه
به کجا می نگری؟
به چه می اندیشی؟
نازنین دل من
من به تو می نگرم
تو نگاهت پی چیست؟

آسمان غمگین است
و درختان،
همه در لحظه ادارک حیات اند هنوز

جنبشی در کار است
پنجره منتظر باران است
و گل شمعدانی

تهران شهر کتاب ابن سینا، شهرک غرب
دوربین موبایل
سال ۱۳۹۱

Categories: شعر, عکاسی Tags:

تهران پل مدیریت

تهران پل مدیریت

سال ۱۳۸۷

دوربین نیکون دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

زیگورات چغازنبیل

زیگورات چغازنبیل

سال ۱۳۸۸

دوربین دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

مرز ایران و عراق

آبادان

مرز ایران و عراق

سال ۱۳۸۸

دوربین دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

قله دماوند

قله دماوند

سال ۱۳۸۷

دوربین دیجیتال

Categories: عکاسی Tags:

عکاس

عکاس

سلماس

سال ۱۳۶۳

دوربین کانن AE1-Program

فیلم کداک

Categories: عکاسی Tags:

اسلام امانت ماست

ده شکریازی سلماس

زمستان ۱۳۶۰

دوربین کانن AV1

Categories: عکاسی Tags: